Övertonsfilter - Aktiva - Passiva

Våra aktiva övetonsfilter återställer elkvalitén, genom att i realtid kompensera för de övertoner som skapas och vandrar runt i elsystemet. Övertoner i för höga halter förkortar livslängden på elapparater och ökar dina service och underhållskostnader. Det finns både spännings- och ström- övertoner. Strömövertonerna är dom som i första hand behöver åtgärdas när man misstänker elrelaterade problem

Övertonerna kommer från dina olinjära laster, vilket nu förtiden omfattar i stor sett alla elförbrukare som kopplas in i elanläggningen. Det går inte att skylla ifrån sig, övertoner skapas internt. Beroende på mix av lasternas karraktär kan dom vara mer eller mindre skadliga.

Lösningen är att köpa in produkter som är designade till ett lägre övertonsbidrag, eller sätta in ett eller flera filter som återställer elkvalitén. Övertonshalten mäts i THD% (Total Harmonic Distortion) där ett riktvärde på mer än 20% behöver åtgärdas.

Efter mätning går det att bestämma viken åtgärd som behövs och vilken filtertyp som passar bäst.
Aktiva filter tar hand om alla övertoner där passiva filter tar hand om 1 specifik överton.

Strömkurvor, mätning med Elkvalitesanalysator


Filter OFF


Filter ON

Datablad

Maila oss en kopia på din elräkning